fbpx
Facebook
Instagram
YouTube

Kupiłem DJI Spark. Gdzie mogę nim latać?

DJI Spark – mała masa, wielkie możliwości
18 października 2017
Szkolenie UAVO w Iron Sky. Dlaczego warto?
1 listopada 2017

Kupiłem DJI Spark. Gdzie mogę nim latać?

Czy można latać dronem w mieście bez świadectwa kwalifikacji operatora drona? Wielu użytkowników dronów czekało na ten moment. Można, czytaj dalej 🙂

Od 7 września 2016 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. To właśnie dzięki zapisom z tego rozporządzenia możliwe jest wykonywanie rekreacyjnych lotów modelami latającymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, bez potrzeby przejścia szkolenia UAVO.

Wielu użytkowników miało niedosyt po premierze drona DJI Mavic, którego masa startowa to ok 750g, a zgodnie z prawem nie pozwala to cieszyć się większą dostępnością przestrzeni powietrznej, bo dron ten przekracza limit 0,6kg. Nie trzeba było długo czekać, bo po jakimś czasie premierę miał właśnie DJI Spark, którego masa to zaledwie 300g co pozwala na latanie nim bez popularnie tzw. licencji operatora drona, czyli prawidłowo Świadectwa Kwalifikacji UAVO.

Jeśli wczytacie się w rozporządzenie, o którym mowa wyżej, zauważycie prosty podział w nazewnictwie na modele latające (w przypadku lotów rekreacyjnych i sportowych) oraz bezzałogowe statki latające (w przypadku lotów innych niż rekreacyjne i sportowe, czyli popularnie „loty komercyjne”).

Jeśli latasz rekreacyjnie, nie masz Świadectwa Kwalifikacji, to rzecz jasna możesz nie znać użytych poniżej skrótów i sformułowań, dlatego na wstępnie je wyjaśniamy:

 • strefa CTR – (Control Zone) – strefa kontrolowaną lotniska;
 • strefa D – (Danger Area) – strefa niebezpieczną;
 • strefa P – (Prohibited Area) – strefa zakazaną;
 • strefa R – (Restricted Area) – strefa o ograniczonym ruchu lotniczym;
 • strefa ADIZ – (Air Defense Identification Zone) – strefa identyfikacji obrony powietrznej;
 • strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego;
 • strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;
 • kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – oznacza obserwację wzrokową prowadzoną przez operatora lub obserwatora modelu latającego bez pomocy przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku;
 • obserwator – oznacza osobę wyznaczoną przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową modelu latającego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej modelu latającego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;
 • operator – oznacza osobę zdalnie pilotującą model latający;
 • szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania modelu latającego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania lotu, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu;
 • operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS – (Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator lub obserwator modelu latającego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem latającym.

ZATEM JAK I GDZIE MOGĘ LEGALNIE LATAĆ DRONEM O MASIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 0,6KG NP. DJI SPARK REKREACYJNIE, BEZ ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI?

Aktualnie (stan na 04.08.2017r) jeśli nie posiadasz świadectwa kwalifikacji, a chcesz latać dronem, którego masa nie przekracza 0,6kg, to:

MUSISZ

 • musisz w każdej fazie lotu zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość poziomą (nie jest określone ile) od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym,
 • musisz zapewnić, że model latający, którym wykonujesz lot, daje pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym,
 • musisz przed lotem dokonać kontroli stanu technicznego modelu latającego i upewnić się, że jest sprawny technicznie,
 • musisz wykonywać lot modelem latającym jedynie w zasięgu Twojego wzroku,
 • musisz ponieść pełne konsekwencje decyzji o starcie i locie w aktualnych warunkach meteorologicznych.

NIE MUSISZ

 • nie musisz zachowywać odległości poziomej minimum 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu,
 • nie musisz też zachowywać odległości poziomej minimum 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora drona.

MOŻESZ

 • możesz latać w odległości powyżej 1 km od granicy lotniska w strefie kontrolowanej CTR (np. Strefa kontrolowana lotniska Poznań Ławica) lub w strefie ruchu lotniskowego ATZ – (np. Aeroklub Poznań Kobylnica) – strefę ruchu lotniskowego lub poza terenem obiektów chronionych przez strefę P (Prohibited Area – strefę zakazaną, np. Grupa Azoty S.A.), ale do wysokości nie większej niż 30m lub do wysokości najwyższej przeszkody takiej jak drzewa lub obiekty budowlane znajdujące się w promieniu do 100 m od operatora,
 • możesz skorzystać z aplikacji mobilnej DroneRadar i użyć opcji Check In, aby zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych i być widocznym dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej,
 • możesz latać w strefach D (np. poligon wojskowy Biedrusko), MATZ (np. Strefa lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny),  R (np. Wielkopolski Park Narodowy) jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych,
 • możesz latać w strefie ADIZ po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic Services) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska,
 • możesz latać w przestrzeni niekontrolowanej klasy G.

NIE MOŻESZ

Lotów rekreacyjnych bez Świadectwa Kwalifikacji modelami latającymi nie wykonuje się nad:

 • terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250);

Cytat z powyższej ustawy:

terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych

 

 • obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U.z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266);

Cytat z powyższej ustawy:

obiekt jądrowy – oznacza elektrownię jądrową, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego,  zakład  wytwarzania  paliwa  jądrowego,  zakład  przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i się  na  jego  terenie  obiekt  służący  do  przechowywania  odpadów promieniotwórczych;

 • obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904).

 

Cytat z powyższej ustawy:

Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa wyżej należą:

1) w zakresie obronności państwa w szczególności:

a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,

c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz.1496);

2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,

b) porty morskie i lotnicze,

c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;

3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:

a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,

b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne iradiowe,

c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,

d) archiwa państwowe.

PODSUMOWANIE

DJI Spark – mała masa, wielkie możliwości

Jak widzicie ten maluch może wlecieć praktycznie wszędzie, a w dodatku nie trzeba mieć na niego „licencji na drona”. Dronem DJI Spark możesz latać w miastach, nawet w tych, gdzie znajduje się duże lotnisko, ale wówczas musisz zachować odległość od jego granicy minimum 1 km, wtedy możesz latać do wysokości 30m, podobnie jest w strefach P, czyli przestrzeni powietrznej nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych oraz strefach ATZ, czyli najczęściej aeroklubach.

W strefach takich jak np.D, MATZ, R, musisz uzyskać zgode zarządzającego daną strefą i latać możesz wyłącznie na warunkach przez niego określonych.

Pamiętaj, aby nie latać dronem DJI SPARK nad obiektami rządowymi, jądrowymi, bankami, portami morskimi i lotniczymi, oczyszczalniami ścieków, elektrowniami, muzeami, pocztami, zakładami zbrojeniowymi itd.

Jak daleko mogę polecieć legalnie modelem latającym DJI SPARK? Tak daleko, na ile pozwoli Ci Twój wzrok, czyli w zasięgu widoczności. Szacunkowo można przyjąć do 200m.

Gdzie sprawdzić te wszystkie strefy lotnicze? Mapę przestrzeni powietrznej możesz sprawdzić w aplikacji DroneRadar, na mapach Googlelub u źródła na mapach AUP Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jeśli masz problem, nie do końca coś rozumiesz, a chcesz latać legalnie i z głową, zadzwoń lub napisz do Nas, Instruktorów UAV ze szkoły IRON SKY, chętnie pomożemy. Komunikatywność, to nasza żelazna zasada 🙂

Kuba 663 944 151, Darek 519 410 610 lub napisz mail na buro@ironsky.pl

 

Jakie są jeszcze inne popularne drony o masie poniżej 0,6kg?

Możliwości jest wiele, ale naszym zdaniem bezapelacyjne pierwsze miejsce należy do „Iskierki” [eng. Spark] od DJI. W tej klasie wagowej warto zapoznać się też z dronami Yuneec Breeze, Parrot Bebop 2, Walkera AiBao, czy wszelkiej maści popularnymi dronami zabawkami dobrych marek takich jak Syma, Hubsan, czy Overmax.

 

Gdzie kupić drona?

W dobrym sklepie specjalizującym się w sprzedaży dronów. Prowadzimy sklep, serwis, usługi z dronów i certyfikowaną placówkę szkolącą operatorów dronów. Zapraszamy na Nasz fanpage https://www.facebook.com/ironskypl a celu zakupu z rabatem skontaktuj się telefonicznie lub mailowo. DJI Spark i DJI Spark Combo dostępne od ręki w różnych kolorach!

Zespół IRON SKY RPAS Technology

✉ Email: biuro@ironsky.pl
☎ Darek: 519-410-610
☎ Kuba: 663-944-151

3 Komentarze

 1. Krzysztof B. pisze:

  A co ze strefami TSA?

 2. Michał pisze:

  A co ze strefą ADIZ w przypadku lotów rekreacyjnych?

  „Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 6, 7, 10 i 11, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg[…]” gdzie punkt 11 tyczy się strefy ADIZ.

  Możecie to rozwinąć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *