Bezzałogowe statki powietrzne i modele latające w zasięgu wzroku (VLOS)

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI I MODELAMI LATAJĄCYMI (RPA)

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz_UAS_WZOR-page-001

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Bezzałogowy statek powietrzny BSP (ogólnie) – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomiczny. W polskim prawodawstwie bezzałogowymi statkami powietrznymi wykonuje się loty w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;

Model zdalnie sterowany – w polskim prawodawstwie oznacza bezzałogowy statek powietrzny wykonujący lot w celach rekreacyjnych lub sportowych;

Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS (Visual Line of Sight Operation) – operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym lub modelem latającym w celu określenia jego położenia względem operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt;

Operacje z widokiem z pierwszej osoby FPV (First Person View) – operacje, w których operator pilotuje bezzałogowy statek powietrzny lub model latający, nie utrzymując z nim bezpośredniego kontaktu wzrokowego, określając jego położenie w przestrzeni powietrznej przez obraz przekazywany w czasie rzeczywistym na ziemię przez urządzenia zamontowane na jego pokładzie;

Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS (Beyond Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator bezzałogowego statku powietrznego nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym. Loty tego typu mogą wykonywać jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego;

Lot automatyczny (w warunkach BVLOS) – operacje, w których bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy operator jedynie pełni zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Loty tego typu mogą wykonywać jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego;

Operator – osoba zdalnie pilotująca bezzałogowy statek powietrzny lub model latający albo nadzorującą lot i zarządzającą lotem bezzałogowego statku powietrznego lub grupą bezzałogowych statków powietrznych w lotach automatycznych. W przypadku wykonywania operacji wojskowym statkiem powietrznym – również wyszkolony personel posiadający uprawnienia do wykonywania operacji na danym typie bezzałogowego statku powietrznego;

Obserwator – osoba wyznaczona przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową bezzałogowego statku latającego lub modelu latającego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej bezzałogowego statku latającego lub modelu latającego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;

Kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – obserwacja wzrokowa prowadzona przez operatora lub obserwatora bezzałogowego statku latającego lub modelu latającego bez pomocy przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku;

Szczególna ostrożnośc – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego, modelu latającego lub obszaru, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania lotu, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu;

Bezpieczna odległość – odległość bezzałogowego statku powietrznego lub modelu latającego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania lotu oraz rodzaju używanego modelu latającego i kwalifikacji operatora;

świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego – dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania lotów BSP w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. świadectwa kwalifikacji wydawane są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Rekreacja – jest to forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej osobowości; podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społ. i domowymi, w czasie wolnym od pracy.

Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.

Komercja – działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku, też: produkty takiej działalności

Loty rekreacyjne dronami
Loty modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku należy wykonywać zgodnie z przepisami określonymi w:

załączniku nr 6 (modele latające) oraz 6a (bezzałogowe statki powietrzne używane do celów innych niż rekreacja i sport) do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

oraz

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy-Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenie warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Powyższe przepisy określają zasady wykonywania lotów dla:

 • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 2 kg, używanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, używanych w celach rekreacyjnych lub sportowych (załącznik 6 – modele latające);
 • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 2 kg, używanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (załącznik 6a – bezzałogowe statki powietrzne).


KOORDYNACJA LOTÓW RPA Z POLSKĄ AGENCJĄ ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Dotyczy bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości nie większej niż 6 km od granicy lotniska (ogrodzenie).

Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o MTOM nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) mają obowiązek dokonać zgłoszenia do PAŻP/ASM1 na minimum 3 dni robocze przed planowanymi lotami celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów.

Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku:

 • wykonywania lotów powyżej 6km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
 • wykonywania lotów powyżej 1km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.

Loty w strefie CTR nie spełniające powyższych wymogów wymagają zgłoszenia do Działu Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych PAŻP.

UWAGA: ze względów bezpieczeństwa PAŻP zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na loty:

 • w promieniu 6km od granic lotniska objętego strefą CTR;
 • powyżej 6km od granic lotniska objętego strefą CTR przy lotach powyżej 100m m nad poziomem terenu
 • wykonywane w celach rekreacyjnych lub sportowych prze osoby nie posiadające świadectwa kwalifikacji operatora BSP.

Obszar obowiązkowego zgłoszenia lotu RPA VLOS w strefie CTR (np. CTR Warszawa):

mapa

WYKONYWANIE LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI LATAJĄCYCH (RPA) W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ (VLOS) W POZOSTAŁYCH STRUKTURACH PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Strefa Możliwość wykonania lotu BSP Uwagi
Struktury stałe (nieelastyczne) – aktywne najczęściej H24
TMA
(rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk)
Zakaz lotów Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
P*
(strefa zakazana)
Za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych. Nie stosuje się w przypadku wykonywania operacji w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS modelami latającymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 500 m od terenu obiektu chronionego przez strefę P do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.
R*
(strefa ograniczona)
W obszarze strefy R obejmującym przestrzeń powietrzną znajdująca się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
ADIZ*
(strefa identyfikacji obrony powietrznej)
Po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic Services) odpowiedzialnego za przestrzeń (FIS), w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska (ASM 3) Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
RMZ
(strefa obowiązkowej łączności)
Patrz AIP Polska ENR 2.1 pkt. 3.12 RMZ Warszawa
Zgłoszenie telefoniczne lotów przed startem do Służby Informacji Powietrznej (FIS) w przedziale wysokości 100m AGL – 200m AGL. Powyżej 200m AGL brak możliwości wykonania lotu bez stałej dwukierunkowej łączności radiowej z FIS.Pozostałe RMZ (Bydgoszcz, Lublin, ŁódŸ, Rzeszów, Szczecin, Szymany, Zielona Góra
Posiadają granice poziome / pionowe tożsame z CTR (od GND)oraz TMA i obowiązują poza czasem aktywności CTR/TMA.Zgłaszając lot w RMZ (zależnie od sektora FIS, w którym wykonywany jest lot) przekazujemy informację o:

 • typie statku powietrznego (dron VLOS);
 • miejscu wykonywania lotów;
 • wysokości lotów;
 • przewidywanym czasie lotów;
 • dodatkowe informacje na żądanie FIS.
Struktury elastyczne
Czas aktywności (UTC) podany w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej na stronie https://airspace.pansa.pl/. AUP dostępne jest jako:

 • „AUP” – AUP bieżące (6:00 – 6:00 UTC) zawierające wszystkie elastyczne strefy zamówione dzień przed operacjami. Jest to sytuacja planowana.
 • „NEXT AUP” – kolejne AUP publikowane na kolejny dzień (najpóŸniej o godzinie 14:00UTC dnia poprzedzającego loty). Jest to sytuacja planowana.
 • „UUP” – Updated Use Plan – bieżące AUP zmodyfikowane w dniu operacji o faktyczną zajętości przestrzeni w godzinach podanych na stronie.

UWAGA: w przestrzeni niekontrolowanej (poniżej 9500ft AMSL) obowiązuje zasada, że można tylko skracać zaplanowane czasy zajętości przestrzeni, dzięki czemu w ciągu dnia czas aktywności stref nie zwiększy się. Czas podany na stronie jest czasem UTC.

Bieżące informacje o wykorzystaniu poszczególnych elementów przestrzeni można uzyskać również w dniu operacji w AMC-POLSKA zespół ASM3 pod numerem + 48 22 574 57 33 (do 5735).

TSA
(strefa czasowo wydzielona)
Zakaz lotów, gdy aktywna Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
TRA
(strefa czasowo rezerwowana)
Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy aktywna. Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
D*
(strefa niebezpieczna)
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
ATZ*
(strefa ruchu lotniskowego)
Za zgodą zarządzającego daną strefą gdy aktywna i na warunkach przez niego określonych Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi:

 • których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km od granicy i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora;
 • o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
MATZ*
(strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego)
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego

http://ssrlszrp.wp.mil.pl/pl/1_72.html

Czas Aktywności:

 • H24 lub
 • zgodnie z AUP lub
 • gdy zapewniane wojskowe służby ruchu lotniczego.
MRT
(stałe trasy lotnictwa wojskowego)
Zakaz lotów, gdy aktywna Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
EA
(rejon ograniczeń lotów)
Zakaz lotów gdy aktywna (w zależności od rodzaju ograniczeń)

lub

Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy aktywna

Niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego
Rejony Lotniczej Działalności Sportowo Rekreacyjnej opublikowane w AIP Polska ENR 5.5 Zalecane zachowanie szczególnej ostrożności Nie jest to strefa wydzielona z ogólnodostępnej przestrzeni. Jest to forma informacji o rejonach wzmożonej działalności lotniczej (sport). Czas aktywności nie jest publikowany w AUP.

Patrz AIP Polska ENR 5.5

Tymczasowe rejony wzmożonej działalności lotniczej Zalecane zapoznanie się z zapisami NOTAM o rodzaju ostrzeżenia nawigacyjnego oraz lotu zachowanie szczególnej ostrożności Informacja o rejonach wzmożonej działalności lotniczej publikowana jest via NOTAM.

Przykładowa wyszukiwarka NOTAM

* Zasady wykonywania lotów opisane w:

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – Załącznik nr 6/6a

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW

Operacje VLOS w przypadku lotów w celach rekreacyjno-sportowych i innych niż rekreacyjne lub sportowe wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

 1. Zachowując szczególną ostrożność;
 2. Unikając wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 3. Sterując modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym;
 4. Dając pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
 5. Posiadając aktywny telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP i gwarantując jego odbieranie podczas wykonywania lotów;
 6. Natychmiast kończąc wykonywanie loty na żądanie służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądŸ informatorów służby informacji powietrznej);
 7. Ponosząc odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
 8. Dokonując przed lotem kontroli stanu technicznego modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego i wykonując loty jedynie statkiem powietrznym, który jest sprawny technicznie;
 9. Wykonując operacje jedynie w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS;
 10. Zapewniając ciągłą i pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
 11. Zachowując bezpieczną odległości poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym (o wadze do 0,6kg) lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
 12. W przypadku lotów w celu rekreacyjnym lub sportowym modelem latającym o masie powyżej 0,6kg: zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu, nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora oraz nie wykonując lotów nad osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora.
 13. W operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany:
  a. do wysokości nie większej niż 50m AGL,
  b. w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora,
  c. w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
 14. Uwzględniając warunki meteorologiczne, strukturę i klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym.
 15. posiadając zgodę zarządzającego strefą ATZ, D, MATZ, MCTR, P, TRA, EA/ROL*;
 16. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
  a. terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669),
  b.obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227),
  c.obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245),
  d. jednostkami wojskowymi i poligonami.
  Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi mogą być realizowane w tych miejscach jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem*. Spis ww. obiektów znajduje się poniżej.
 17. Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 18. Warunkiem eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych jest:
  a. umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego;
  b. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła, widoczne z góry i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i póŸniej niż 30 minut po zachodzie słońca;
  c. posiadanie instrukcji operacyjnej uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  d. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w system Failsafe;
  e. noszenie kamizelki ostrzegawczej przez operatora wykonującego czynności lotnicze.

*UWAGA: zgodę należy dołączyć do formularza zgłoszenia lotu do PAŻP

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
tereny zamknięte – tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe:
obiekty jądrowe – elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i znajdujący się na jego terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych;

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, art. 5:

 1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.
 2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:1) w zakresie obronności państwa w szczególności:
  a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
  b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
  c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z póŸn. zm.1));
  2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:
  a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
  b) porty morskie i lotnicze,
  c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądŸ transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;
  3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:
  a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
  b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, Ÿródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądŸ chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
  c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;
  4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
  a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
  b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
  c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
  d) archiwa państwowe.

Dorna można zabrać wszędzie ze sobą DJI Phantom

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH (STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UTRATY KONTROLI NAD BSP)

 1. Próbuj odzyskać łączność z bezzałogowym statkiem powietrzny;
 2. Powiadom telefonicznie właściwy organ ATS o utracie kontroli:
  a) TWR – Służba Kontroli Lotniska – w przypadku lotu w strefie CTR;
  b) FIS – Służba Informacji Powietrznej – w przypadku lotu w przestrzeni niekontrolowanej uwzględniając podział sektorowy FIS;
  c) Zarządzającego strefą w której lot się odbywa;
 3. Przekaż następujące informacje:
  a) bieżącą lokalizację bezzałogowego statku powietrznego określaną za pomocą urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną;
  b) ostatnią znaną lokalizację bezzałogowego statku powietrznego, w przypadku niedziałania urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną, o której mowa;
  c) godzinę utraty łączności;
  d) ostatnią zarejestrowaną prędkość, wysokość i kurs bezzałogowego statku powietrznego;
  e) przewidywany czas do wyczerpania zapasu paliwa lub wyczerpania akumulatorów zasilających układ napędowy;
 4. Posiadaj przy sobie telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP; natychmiast zakończ lot w przypadku polecenia służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądŸ informatorów służby informacji powietrznej).
 5. W przypadku ponownego nawiązania kontaktu z BSP jak najszybciej poinformuj służby ATS.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIA LOTÓW

Dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) – 3 dni robocze przed datą planowanego lotu

Dla zgłoszeń niezachowujących wymaganego terminu lub niepoprawnie wypełnionych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie możliwość niewydania warunków lotu lub nie rozpatrzenia zgłoszenia w ww. terminach. UWAGA: na każdy zgłoszony formularz operator BSP lub osoba wskazana w formularzu jako odpowiedzialna za realizacje lotu otrzyma drogą mailową „warunki wykonywania lotu”.

KONTAKT

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych – zgłoszenia/kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00:
e-mail: [email protected]
faks: +48-22-574-5713

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych
Tel.: (+ 48 22) 574-57-41
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15
Tel.: (+ 48 22) 574-75-53

Źródło: www.pansa.pl