fbpx
Facebook
Instagram
YouTube
Jak zarejestrować drona do lotów BVLOS? Zasady rejestracji dronów w ULC, zgody na wykonywanie BVLOS
Eksploatacja systemów bezzałogowych konferencja
Konferencja pt. „Eksploatacja Bezzałogowych Systemów Latających” 6 marca, Warszawa
28 stycznia 2019
DJI wprowadza nowy geofencing – GEO 2.0
19 lutego 2019

Jak zarejestrować drona do lotów BVLOS? Zasady rejestracji dronów w ULC, zgody na wykonywanie BVLOS

Rejestracja dronów do BVLOS blog o dronach iron sky ironsky

 

Rejestracja dronów – wszystko co warto wiedzieć!

Nowe przepisy dronowe przyniosły sporo zmian, najwięcej w zasadach wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora drona (BVLOS) i prawie lotniczym dotyczącym tychże lotów. ULC opublikował klarowne zasady rejestracji dronów, przedstawiamy je poniżej i przypominamy, że bez względu na rodzaj wykonywanych lotów i usług BSP w BVLOS musi przejść pozytywną rejestrację urzędu. Prowadzisz szkolenia UAVO, czy też wykonujesz loty operacyjne, specjalistyczne, automatyczne rejestracja drona Cię nie ominie.

Zarejestrowałeś drona? To nie wszystko! W drugiej części artykułu opiszemy na jakiej zasadzie ULC wydaje zgody na wykonywanie operacji lotniczych bezzałogoymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku. Dla lepszego zrozumienia zacznijmy jednak od dokładnego opisania 4 rodzajów lotów w nowym BVLOS.

 

4 rodzaje lotów, które można zrealizować w BVLOS

Loty BVLOS, które można realizować w ramach otrzymanej zgody i na obowiązujących w przepisach zasadach dzielą się na kilka kategorii, które różnią się pomiędzy sobą zakresem wymagań, które należy spełnić aby je realizować. Są to loty operacyjne, specjalistyczne, automatyczne i szkoleniowe. Są to następujące rodzaje lotów:

a) loty operacyjne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań:

 • lotnictwa państwowego (Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej)
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub katastrof,
 • związanych z systemem opieki zdrowotnej,
 • poszukiwawczych lub ratowniczych,
 • związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
 • związanych z rozpoznawaniem zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

b) loty specjalistyczne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań

 • dozoru, monitoringu, kontroli lub ochrony: obiektów inżynierii lądowej lub wodnej, obszarów leśnych lub wodnych, osób lub mienia;
 • działań: geodezyjnych, związanych z gospodarką rolną lub leśną;
 • lotów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych;

c) loty automatyczne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań;

 • dozoru, monitoringu, kontroli lub ochrony: obiektów inżynierii lądowej lub wodnej, obszarów leśnych lub wodnych;
 • działań agrolotniczych,
 • dostaw medycznych,
 • lotów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych;

d) loty szkoleniowe realizowane są ramach działalności szkoleniowej, o której mowa w art. 95a ustawy Prawo lotnicze.

 

dron dji phantom w locie

CZĘŚĆ I ARTYKUŁU: Rejestracja dronów do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne podlegające obowiązkowi wpisu do ewidencji otrzymują znak rozpoznawczy złożony z grupy czterech liter. Znak rejestracyjny dla UAV rozpoczyna się literą „Y”, np. SP-YAAA.

 


Pliki do pobrania

Wniosek o wpis UAV do ewidencji ULC

Wniosek o wykreślenie UAV z ewidencji ULC


 

Wpis do ewidencji bezzałogowego statku powietrznego lub zmiana danych w ewidencji

 • Proces wpisywania UAV do ewidencji cywilnych statków powietrznych trwa maksymalnie do 30 dni. Wniosek wraz z załącznikami można wysłać na adres ULC lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta i Kancelarii ULC.
 • Sprawy tego typu prowadzą pracownicy Wydziału Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych – kontakt: tel. 22 520 73 57 lub 22 520 73 16, fax: 22 520 73 56, e-mail: pmazan@ulc.gov.pl
 • Właściciel lub użytkownik zamierzający dokonać wpisu lub zmienić dane wpisanego bezzałogowego statku powietrznego (dalej: UAV) do ewidencji cywilnych statków powietrznych składa wniosek (symbol UAV-RCSP) wraz z załącznikami do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wzór tego wniosku przewiduje jednoczesne wystąpienie o zarezerwowanie znaków rozpoznawczych, wpisanie UAV do ewidencji statków powietrznych, wydanie świadectwa ewidencji oraz zmiany danych już zaewidencjonowanego UAV. Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku wielkimi literami lub na komputerze oraz o czytelne podpisanie wniosku.

 

UWAGA!

Wszelkie kopie dokumentów składanych do ULC powinny być złożone w formie oryginalnego dokumentu albo jego uwierzytelnionych notarialnie lub urzędowo odpisach / kopiach. Poświadczenie zgodności z oryginałem na podstawie pkt. 4 cz. II załącznika do Ustawy o Opłacie Skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) jest odpłatne w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy poświadczanego dokumentu. Opłatę za poświadczenie zgodności należy wnieść na rachunek: Dzielnica Włochy m. st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, nr konta bankowego: 77 10301508 0000 0005 5003 5049, tytułem: „opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem” lub gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

Wniosek o rezerwację znaku rozpoznawczego, wpisanie lub dokonanie zmiany w ewidencji cywilnych statków powietrznych i wydanie świadectwa ewidencji dla bezzałogowego statku powietrznego

Wniosek o rezerwację znaku rozpoznawczego, wpisanie lub dokonanie zmiany w ewidencji cywilnych statków powietrznych i wydanie świadectwa ewidencji dla bezzałogowego statku powietrznego

W przypadku wpisania UAV do ewidencji po raz pierwszy, do wniosku dołącza się:

 1. dowód wniesienia opłaty lotniczej za „zarezerwowanie znaków rozpoznawczych UAV” w wysokości 34 zł (UWAGA: po 15.02.2019 r. stawka ta ulegnie zmianie) na rachunek bankowy: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
 2. dwie fotografie o wymiarach 10 × 15 cm wpisywanego do ewidencji UAV (rzut z przodu i boku) lub ich zapis cyfrowy: na nośniku CD / DVD lub przesłany drogą elektroniczną na adres: pmazan@ulc.gov.pl ,
 3. dokumenty potwierdzające istnienie wobec UAV prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, czyli: faktur lub umowy kupna-sprzedaży lub inny równoważny dokument, a w przypadku konstrukcji amatorskiej – pisemne oświadczenie o zbudowaniu konstrukcji oraz pozostawaniu jej jedynym właścicielem.

 

W przypadku dokonywania zmian w ewidencji (co nie wymaga już rezerwowania znaków rozpoznawczych) do wniosku dołącza się:

 1. oryginalne świadectwo ewidencji
 2. dowód wniesienia opłaty lotniczej za „wymianę świadectwa ewidencji” w wysokości 34 zł (UWAGA: po 15.02.2019 r. stawka ta ulegnie zmianie) na rachunek bankowy: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
 3. z powodu zmiany właściciela lub wpisanego do ewidencji użytkownika UAV – dokumenty potwierdzające istnienie wobec UAV prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, czyli: faktur lub umowy kupna-sprzedaży lub inny równoważny dokument2, a w przypadku konstrukcji amatorskiej – pisemne oświadczenie o zbudowaniu konstrukcji oraz pozostawaniu jej jedynym właścicielem
 4. z powodu zmiany danych technicznych UAV zawartych w świadectwie ewidencji: dokumenty potwierdzające dokonanie takiej zmiany

 

UWAGA!

W przypadku jednoczesnego ujawnienia przy wpisie do ewidencji umowy oddania w użytkowanie UAV podmiotowi innemu niż właściciel (np. w formie leasingu) należy również uiścić opłatę lotniczą, na konto ULC, w wysokości 108 zł z tytułu „zaakceptowanie umowy użytkowania statku powietrznego”. Użytkownik UAV inny niż właściciel zostaje ujawniony w Świadectwie Ewidencji.

 

Wykreślenie z ewidencji UAV

Wykreślenie UAV z ewidencji statków powietrznych następuje:

 1. z urzędu – w przypadku zniszczenia UAV lub stałej utraty zdolności do wykonywania lotów;
 2. na wniosek właściciela UAV.

WNIOSEK o wykreślenie statku powietrznego z Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

WNIOSEK o wykreślenie statku powietrznego z Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o wykreśleniu UAV z ewidencji w języku polskim lub angielskim należy uiścić opłatę lotniczą w wysokości 55 zł na rachunek bankowy ULC tytułem ”wydanie zaświadczenia o wykreśleniu UAV z ewidencji” lub w kasie ULC.

 

podstawy prawne i akty prawne dotyczące procesów związanych z ewidencjonowaniem cywilnych statków powietrznych dronów

Podstawy prawne związane z ewidencjonowaniem cywilnych statków powietrznych

Istotne podstawy prawne i akty prawne dotyczące procesów związanych z ewidencjonowaniem cywilnych statków powietrznych:

 1. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.).
 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych (Monitor Polski 2018 r. poz. 193).
 3. §5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041), rozdział 2 i 3 załącznika nr 3.

 

CZĘŚĆ II ARTYKUŁU: Zgody na wykonywanie operacji lotniczych poza zasięgiem wzroku

Procedura uzyskania zgody do lotów poza zasięgiem wzroku zgodnie z załącznikiem 6b rozporządzenia ‘wyłączającego’

Informacje ogólne o wykonywaniu operacji lotniczych poza zasięgiem wzroku BVLOS

 • Wydanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS nie podlega opłacie lotniczej
 • Kopie dokumentów dołączane do wniosku nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.
 • Proces wydawania zgody nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • Kontakt w sprawie wydawania zgód: tel. +48 22 520 72 57

Informacje ogólne o wykonywaniu operacji lotniczych poza zasięgiem wzroku BVLOS, zgoda na loty bvlos ulc krok po kroku co zrobić - blog o dronach iron sky

1. Wpisane BSP do ewidencji statków powietrznych

Wpisane BSP do ewidencji statków powietrznych – zgodnie z procedurą opisaną wyżej w części I artykułu

 

2. Złożenie wniosku o zgodę na wykonywanie lotów

Podmiot zamierzający wykonywać loty BVLOS składa do Prezesa ULC wniosek (kod 1BVLOS/LBSP) wraz z załącznikami – obowiązkowe załączniki zostały ujęte na liście załączników we wzorze wniosku, pozostałe załączniki (jeśli takie są niezbędne) należy dopisać do tej listy.

We wniosku należy zaznaczyć rodzaj lotów jaki podmiot zamierza wykonywać: operacyjne, specjalistyczne, szkoleniowe (wraz z numerem wpisu do RPS) albo automatyczne. Możliwe jest zaznaczenie kilku rodzajów lotów.

Istotnymi informacjami jakie należy umieścić we wniosku są numery PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), wykaz BSP jakie będą używane do lotów BVLOS przez podmiot oraz wskazanie osoby, która będzie reprezentowała wnioskodawcę i będzie obecna przy oględzinach BSP. Ważne jest by wniosek podpisała osoba lub osoby reprezentujące podmiot zgodnie z prawem.

 

3. Analiza wniosków i załączników

Po złożeniu wniosku wraz załącznikami dokonana będzie analiza: treści Instrukcji operacyjnej pod katęm przygotowania podmiotu do wykonywania lotów których dotyczy wniosek, dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje operatorów UAVO, treści instrukcji obsługi użytkowania zgłoszonych BSP oraz sprawdzenie zakresu i ważności polisy OC.

 

 4. Oględziny techniczne bezzagołowego statku powietrznego

Po pozytywnym zakończeniu tego procesu, w porozumieniu z podmiotem wnioskującym zostanie określona data i miejsce dokonania oględzin BSP. Sposób przeprowadzenia oględzin zależeć będzie w dużej mierze od rodzaju statku powietrznego jaki przedstawia podmiot. Co do zasady oględziny będą odbywały się w siedzibie ULC, ale w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie oględzin w miejscu uzgodnionym z podmiotem. Częścią oględzin mogą być testy w locie i sprawdzenie w rzeczywistych warunkach sposobu wykonywania operacji lotniczych i potwierdzenia spełniania wymagań technicznych przez BSP. Podczas oględzin dla każdego BSP tworzona jest Karta wyposażenia BSP, ponadto wynik testów może być rejestrowany.

 

5. wydanie decyzji o zezwoleniu na wykonywanie lotów BVLOS

Po pozytywnym przejściu 3 i 4 kroku, wydana zostanie decyzja administracyjna zawierająca zezwolenie na wykonywania lotów BVLOS na okres 12 miesięcy. O fakcie wydania takiej decyzji ULC zawiadamia również PAŻP.

 

6. Zgłoszenie lotu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Wykonywanie lotów BVLOS jest możliwe po każdorazowym zgłoszeniu lotu do PAŻP i na warunkach przez PAŻP określonych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

 

Źródło: ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

 

Jeżeli masz pytania odnośnie rejestracji drona zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontakt do ULC:
e-mail: lbsp@ulc.gov.pl
Tel.: (+48 22) 520-72-57
Tel.: (+48 22) 520-72-71

Lub

Instruktorami i inżynierami Ogólnopolskiego Ośrodka Szkoleń i Egzaminowania Operatorów Dronów IRON SKY

Kontakt do IRON SKY:
e-mail: biuro@ironky.pl
Tel.: 663 944 151
Tel.: 519 410 610

 

Zapraszamy również do dronowych zakupów w sklepie IRON SKY – Autoryzowanego Delera DJI i Yuneec

 

IRON SKY SKLEP Z DRONAMI dji-authorized-reseller-1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *