Facebook
Instagram
YouTube

Jakie kary za latanie dronem? Kto mnie złapie? Czy ktoś może zestrzelić mojego drona?

Zmiany opłat lotniczych na świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO 2018
21 lutego 2018
Drony na AIR SHOW Poznań 2018r. – IRON SKY Oficjalny Partner
15 maja 2018

Jakie kary za latanie dronem? Kto mnie złapie? Czy ktoś może zestrzelić mojego drona?

Kary za latanie dronem. Kodeks karny drony przepisy prawne

Jakie kary za latanie dronem? A kto mnie złapie? Czy ktoś może przejąć, zniszczyć mojego drona?

Takie pytania dość często zadają Nam klienci kupujący swojego pierwszego drona, na szkoleniach UAVO mówimy wprost – art. 211, 212 i 126a Prawo Lotnicze. Ostatnio przez internet przelała się czara goryczy i niezrozumienia nieświadomych użytkowników dronów w związku z prawomocnym wyrokiem ws. popełnienia przestępstwa z art. 212 Prawa Lotniczego (naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego obowiązujących w obszarze, w którym lot się odbywa).

Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania. Coraz więcej służb mundurowych i porządkowych jest już świadomych prawa lotniczego dotyczącego dronów, kwestia czasu to taryfikator mandatowy „pod drony”, bo ilość nowych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych w Polsce lawinowo rośnie. Konkretne artykuły prawne poprzemy przykładami. Zainteresowanych zachęcam do przeczytania źródła poniższych informacji, czyli Ustawy Prawo Lotnicze, DZIAŁ XII Przepisy karne, link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf

lub wygodniejsza wersja bardziej interaktywna

http://www.lexlege.pl/prawo-lotnicze/art-211/

Kary za latanie dronem, za co?

WYBRANE FRAGMENTY ART. 211. PRAWO LOTNICZE – KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA LUB POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU PODLEGA TEN, KTO:

 • wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,

Przykład 1: Osoba używająca drona mimo wiadomej usterki.

Przykład 2: Jeżeli osoba z uprawnieniami do lotów VLOS wykonuje lot BVLOS.

 

 • wbrew art. 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami,

Przykład 3: Osoba latająca dronem z nieaktualnymi badaniami lotniczo-lekarskimi.

Przykład 4: Osoba latająca dronem o masie 15 kg posiadająca uprawnienia na loty maszynami do 5 kg

 

 • wbrew art. 105 ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej,

Przykład 5: osoba operująca dronem po zażyciu leków psychotropowych, pod wpływem alkoholu, narkotyków

Przykład 6: osoba operująca dronem bez okularów mimo, że lekarz-orzecznik nakazał ich stosowanie podczas lotów

 

 • wbrew art. 122 ust. 2 nie wykonuje poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,

Przykład 7: Osoba operująca dronem w strefie CTR, która nie sprowadza maszyny na ziemię mimo, nakazu otrzymanego od kontrolera lotu z pobliskiego TWR.

Przykład 8: Osoba operująca dronem nie zmienia kursu lub wysokości lotu mimo nakazów kontrolera z TWR.

 

 • wbrew art. 123 ust. 1 wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności

Przykład 9: Operator wykonujący akrobacje dronem nad skupiskiem ludzi.

 

DALEJ, WG ART. 212. KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA LUB POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO 5 LAT PODLEGA TEN KTO WYKONUJĄC LOT PRZY UŻYCIU STATKU POWIETRZNEGO:

 • narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,

Przykład 1: Osoba latająca dronem w strefie CTR (dla ścisłości w odległości np. 2 km od lotniska), która nie poinformowała odpowiednich służb o zamiarze wykonania operacji (ASM 1 i TWR).

Przykład 2: Osoba bez zezwoleń i kontaktu z zarządzającym lata dronem nad strefą MATZ.

 

 • przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,

Przykład 3: Osoba wykorzystująca drona do przemytu dóbr przez granicę państwa.

Przykład 4: Osoba cywilna wykorzystująca drona w celu szpiegowania obywateli sąsiedniego państwa.

 

 • narusza, wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,

Przykład 5: Osoba bez zezwoleń operująca dronem w strefie ROL np. podczas parady wojskowej, w której uczestniczy prezydent RP.

Przykład 6: Osoba używająca drona w Parku Narodowym objętym strefą R, bez zgody jego władz.

 

 • wbrew art. 116 ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych

Przykład 7: Osoba wykonująca lot dronem z podczepionymi fajerwerkami, materiałami wybuchowymi

 

 • wbrew art. 125 ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej,

Przykład 8: Osoba wchodząca w lotniczą komunikację radiową używająca radia w sposób mogący wprowadzić w błąd instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego

 

 • uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego,

Przykład 8: Osoba latająca dronem w pobliżu lotniska nie opanowuje maszyny i rozbija się na pasie startowym lub płocie, budynku lotniska doprowadzając tym samym do ogromnych opóźnień i kolosalnych strat finansowych spowodowanych wstrzymaniem ruchu lotniczego

Za wszystkie powyższe sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, a jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Dron DJI Spark

Art. 126a. Prawo Lotnicze – Przejęcie Twojego drona! O co chodzi?

Zniszczenie lub unieruchomienie bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem. O to chodzi! Bezzałogowy statek powietrzny (dron używany komercyjnie), w tym model latający (dron używany rekreacyjnie), może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy:

 

PRZYPADEK I

Przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:

a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,

b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,

c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,

d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego;

 

Do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem w przypadku, o którym mowa w podpunktach a, b i d – są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, strażnicy Straży Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

 

To co zawarte jest w punkcie c mogą robić uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

 

PRZYPADEK II

Bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości.

 

W tym II przypadku działania mogą podjąć tylko uprawnieni żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

I kto mnie sprawdzi? Skąd wiedzą, czy mam UAVO?

Organem wydającym UAVO oraz regulującym je prawnie jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego Inspektorzy po okazaniu legitymacji służbowej mają pełne prawo do przeprowadzenia oględzin Twojego bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Zatem taki Inspektor z ULC-u może poprosić Cię o wszystkie dokumenty potwierdzające legalność aktualnego lotu BSP, a w tym świadectwo kwalifikacji UAVO, jeżeli dana strefa lotnicza lub obszar, w którym wykonujesz lot tego wymaga, ale też może wykonać czynności kontrolno-pomiarowe, a nawet zabezpieczenia drona, który jest wadliwy, uszkodzony lub zagraża innym użytkownikom przestrzeni powietrznej i stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia będących w jego zasięgu.

ULC posiada wykaz wydanych ŚK z konkretnym wpisem uprawnień VLOS, BVLOS, INS, zatem łatwo sprawdzić, czy Twoje Nazwisko figuruje na tej liście.

Częściej na swojej drodze spotkasz kontrolę policji niż inspektora ULC, ale czy policja ma prawo do kontroli Twojego UAVO? W skrócie tak…no ale nie, nie do końca, chodzi o to, że policjant może uznać, że dronem zakłócasz porządek i spokój lub narażasz kogokolwiek na szkodę***, a tym samym możesz być wylegitymowany z dowodu osobistego, ale samo świadectwo kwalifikacji nie podlega legitymowaniu przez policję, zatem możesz zostać zatrzymany na 48h w celu wyjaśnienia sprawy. Zatem jeśli masz ŚK i latasz legalnie, a przytrafi Ci się kontrola policji, to daj im to UAVO do wglądu – przyspieszysz proces i nie będziesz siedzieć na dołku przez 48h.

***Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Dokładnie chodzi o:

Rozdział 3
Odpowiedzialność
3. Operator:
1) zachowuje szczególną ostrożność, unika wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby:
a) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
b) utrudniać ruch lotniczy,
c) zakłócić spokój lub porządek publiczny, oraz
d) narazić kogokolwiek na szkodę;

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/1

DJI Inspire

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *